Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
 2. Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
 3. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-obrot@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, a, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dane będą przetwarzane w celach w nich wskazanych. ADO przetwarza dane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: marketing produktów własnych oraz dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych do celów wskazanych w zgodach jest dobrowolne.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
  3. Podmioty świadczące usługi w zakresie realizacji umowy, oraz dochodzenia należności,
  4. Podmioty dostarczające korespondencję,
  5. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
  6. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
  7. Podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
  1. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
  2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
  4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. przetwarzanie na podstawie wyrażonych zgód.

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo możesz skorzystać z prawa:

 1. przenoszenia danych,
 2. cofnięcia zgód,
 3. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy.

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail lub z IOD (pkt 2, 3).Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych:

Energa-Obrót S. A.
Adres: al. Grunwaldzka 472, Gdańsk
obrot@energa.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wojciech Jakubowski
iod.energa-obrot@energa.pl

 

Polityka cookies